Ewidencja odpadów od 2020 r.

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2020 r. każde przekazanie odpadów musi zostać zaewidencjonowane w Bazie danych o produktach o opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W tym celu przez Ministerstwo Środowiska został uruchomiony elektroniczny moduł ewidencji odpadów tj. System BDO.

W związku z powyższym wytwórca odpadów, podmiot świadczący usługi transportu odpadów oraz podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów lub prowadzący instalacje do przetwarzania odpadów, czyli podmiot przejmujący odpad musi zostać wpisany do Rejestru BDO. Podmiot nie posiadający wpisu w rejestrze BDO nie będzie mógł wygenerować elektronicznej Karty Przekazania Odpadów (KPO) i w konsekwencji nie będzie mógł przekazać odpadów firmie zajmującej się ich transportem i zagospodarowaniem.

Zgodnie z celem systemu BDO, podmiot wytwarzający odpady uruchamia cały proces odbioru odpadów. Wytwórca odpadów by móc je przekazać transportującemu, zobowiązany jest wygenerować KPO. Kartę generuje się przed rozpoczęciem transportu odpadów jedynie elektronicznie poprzez system BDO dla każdego odbioru i kodu odpadu oddzielnie.      W trakcie generowania elektronicznej Karty, obowiązkiem wytwórcy odpadów jest wpisanie wagi i kodu odpadu. Transportujący odpad/ odbiorca odpadu może odebrać odpad jedynie jeśli posiada wygenerowaną w systemie BDO elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów.

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny

Baterie lub akumulatory

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach

Transport odpadów

W przypadku braku rejestracji w Bazie Danych o produktach i odpadach prosimy o niezwłoczne dokonanie wpisu. Na stronie Ministerstwa Środowiska można uzyskać szczegółowe informacje: https://bdo.mos.gov.pl/

Nieposiadanie numeru rejestrowego lub aktualnego wpisu będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania przekazania, odbioru czy transportu odpadów.

Wykaz aktów prawnych wprowadzających powyższe zmiany i obowiązki:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm);
2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1403):
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy Danych o produktach o opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(Dz. U. z 2017 poz. 2377).